Friday, July 25, 2014

Natalie's story

Natalie asked for the iPad and keyboard and and said she wanted to write a story. I opened a Google Doc for her, and away she went.

Here are the results:

ijsrsfjidlskdjfijurtimfnmvvvv,mdkln    ffnfnfnmnsfm       jwhcfjkwhfkjhfjdh                 bjbfjdsbhrbngfdbcbsfbncdnmnvnhgg  nmfhjgjtrh bdh jdhkfhrehewuguyrwgurguyrhufhuuy8vrtgytgy9fhutytyisjjdijeiouroeruourtyeyriyeyiqyriiujdfkiskzkdjiujtijhrfryfreyuhfhhnfjefrjthrhgjf       uryyduifyrifyyiurytfegfhgfieootk1jcjjhfnnjh23446t87988888890bvcxbvndbnbcjxbvcbvnfcnbhffnbddnbvhjbdfhdvsghvvvvvvsmas,x,x,x,,lmkkkxmx,,,,,nfjghietpppuipdoodmcmmckvkjjfhfjkrhrjumccmjhurirjjgnnvnvmvmvjvvvkhdgjhdjkfhgghdjhgjhnjdkghbxzvchxhfegjhfguhfhjhghhdygwqjwgdhjgyggfgygrgeUGyfyrftftewffdyet6ytdtdyetfhgcfuufgddgffgeutrreyfgdftcerfgfgetyrgerrtfgffdgfgdyfgcuytfrugeryctrfyuutftdtygfdjslskkjjjfwed hjgs jvfgydgcvgvdwghthtjghjdrey6gruyetgfhufgyrtgrhufmchhheudyecgfduyg yjc ghdgdchgdugdgcycgggggjhgjghjyruevGH yeuqrgfyugyuefyestgfytystfgdygydfcgyerry6rgfeyftdgftcftyfdtddgcfvc dtyffffgvgfgfggfgfhfhdhdushsjeuueyuxj vxk diohaelehd;QLOErhq3yt ggfhffh jet87576kvjfihjgbjhvbjfhigghhfhfuhufffuurguigigidhhuegh,ddm                   dhatfghgyu4gtuydufygfuywgryq3gryfev4trftevwfrteyft4reuye           bfhdguuyr4gt54gt  gyrtu45uti6utg5t6u45yfrtggt42yr437ytrhugtjhgufhguhjvhiukfhfuhfjhrtjhgfgrjfduifrfjjoooooooooooooohsdfghwfhegfhdgfgfywr      hgrgfygrweyurgsyrgyetvygrseytytgw     jfbhgjcbfyjhjgytyyfyfyftyfeytfytfytfeyrwhrjegruyeuyrutuyrtgyrgtgurytuetyteuytuytyurytrtuytytryryyyyytrnhgghghhijhgruytrygdsfdhfydfgrsyete6r6t6ututrrt6utru46twyerhfdhfvdvdfbhfhfhdfhfdfgdgtuyyyyygutgrgfgffggfrruuty858888855uygtuyty8lyi5yityiittttterkhehtihhfhuyiuyhyrujhrujhrjhrjhh

For laughs, I had her dictate her story into Dragon. This is what it transcribed:

Hello red's with polilla Ignat Haystak Banky Pinhey with he went to find you I have Eric Horning give or do I have a play day with a growing friendship Ritlin Roing just signed up Oparei Kweli Kabia Fanck Lichenstein Banditz Bonz Undergaro Omori Neengalum Seph time do I have a recording. Or do I have a Rocklanding growing up Nick and Ifeel Eurobeat to redyube Reow Tilbe Dhiri Hafte to Bolillo almost be the same age as me.

It has very little to do with what she actually said (it's a crap dictation program, really). Her actual words had to do with Baby E growing up to be a scientist. 

But you know what I think? Even in gibberish, her stories are better than 50 Shades of Grey. So there. 

No comments: